KVINNHERADKONFERANSEN

Arrangementsdato

onsdag 22 sep 2021 08:30

Slutter onsdag 22 sep 2021 22:00
Kalenderlementet vil tilpasses din tidssone

Tilgjengelige varer

Dagspakken "Klosteret" Billett til Kvinnherad Konferansen : Grøn Omstilling i Næringslivet inkl konferanse og lunch
Dagspakke "Klosteret" inkl. Lunch for medlemmer i Kvinnherad Næringsservice
Dagspakken "Klosteret" Inkl. Billett til Kvinnherad Konferansen : Grøn Omstilling i Næringslivet inkl konferanse og lunch
Dagspakken "Klosteret" inkl. Lunch for ikke medlemmer i Kvinnherad Næringsservice
Heldagspakke "Samspel" Billett til Kvinnherad Konferansen : Grøn Omstilling i Næringslivet inkl konferanse,lunch, tapas Buffè
Heldagspakke " Samspel " inkl Lunch og Tapas Buffè for medlemmer i Kvinnherad Næringsservice
Heldagspakke "Samspel" Billett til Kvinnherad Konferansen : Grøn Omstilling i Næringslivet inkl. Konferanse, lunch, tapas Buffè
Heldagspakke " Samspel " inkl. Lunch og Tapas Buffè for Ikke medlemmer i Kvinnherad Næringsservice

Arrangementsinformasjon

Kvinnheradkonferansen : GRØN OMSTILLING I NÆRINGSLIVET 

Klima- og miljødepartementet kartlegg status for grøn omstilling i norsk næringsliv. FN har sine berekraftmål klart definert. Korleis skal ein omstille næringar innan: olje og gass, avfall og gjenvinning, skog- og tre næringa, byggeindustrien, næringseigedom, landbruk, mat og drikke, finans, næringstransport, handel, reiseliv, havbruk, prosessindustri, skipsfart ?

Desse bransjane står for den største delen av direkte utslepp, og utgjer dei viktigaste direkte og indirekte utsleppskjeldene frå næringslivet i Noreg. Kva inneber det for deg som næringsdrivande i Kvinnherad Kommune? Dersom Noreg skal nå dei nasjonale klimamåla om 45 % utsleppskutt innan 2030, og å vera eit lågutslepp samfunn i 2050, blir det eit krav om radikal omstilling i dei fleste norske næringar. Med høg sysselsetjing, auka verdiskaping og reduserte utslepp, krev omstillinga eit høgt tempo allereie no. Tempovurderinga tar utgangspunkt i bransjane sine eigne vegkart for grøn omstilling. Kom og bli inspirert, auk kunnskapen din om kva dette kan innebera for deg og bedrifta di. Velkommen på Kvinnherad-konferansen Grøn omstilling i Næringslivet.


Sjå heile programmet her: https://www.naeringsservice.no/kvinnheradkonferansen/


Organizer
Kvinnherad Konferansen